?

Log in

No account? Create an account
"Ў" галерэя сучаснага мастацтва [entries|archive|friends|userinfo]
ygallery_by

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Прэзентацыя Каралем Радзішэўскім сваёй мастацкай практыкі і часопіса DIK Fagazine [Jul. 11th, 2016|12:05 pm]
ygallery_by

Галерэя сучаснага мастацтва "Ў"

12 ліпеня а 19-ай гадзіне

Прэзентацыя Каралем Радзішэўскім (Польшча) сваёй мастацкай практыкі і часопісаDIK Fagazine, які ён выдае

У рамках праекта QAI/BY

На ангельскай мове з перакладам

Уваход вольны!

LinkReply